Submitted by lfi on
Råger græs golf

Råger

Hos Dansk Golf Union modtager vi hvert år henvendelser fra frustrerede greenkeepere, baneudvalg og bestyrelser over, at golfbanen bliver hakket op af råger, som søger efter larver under græsset. De kan som bekendt forårsage store ødelæggelser, som er både kostbare og tidskrævende at rette op på.

Der er flere golfklubber, som gennem tiden har søgt Naturstyrelsen om dispensation til at regulere råger, men med forskellige resultater. Nogle får afslag på deres ansøgninger, mens andre får en tilladelse.

Der er imidlertid klare retningslinjer for, hvornår Naturstyrelsen kan tildele en tilladelse til regulering af råger.

 

Betingelser, der skal være opfyldt for at få tilladelse til regulering

Følgende gælder:

  • Al regulering af råger kræver forudgående tilladelse fra Naturstyrelsen

  • Kun ejere eller forpagtere kan søge om tilladelse til regulering. Jagtlejere kan ikke søge om regulering. Tilladelser udstedes til ejer eller forpagter. Afhængig af art og situation gælder tilladelsen for en ejendom/reguleringsadresse. Ansøgeren kan efterfølgende bemyndige andre - herunder jagtlejere - til at gennemføre reguleringen

  • Tilladelse gives som hovedregel til et konkret problem. Vær opmærksom på, at man tidligst kan ansøge om regulering én måned før den angivne periode

  • Som hovedregel skal man have gjort en væsentlig indsats for at bortskræmme eller afværge det skadevoldende vildt, før man kan opnå en reguleringstilladelse.

 

Herudover gælder det, at reguleringen skal tjene til at:

  • Imødegå fare for mennesker eller menneskers sundhed

  • Imødegå risiko for smitte af mennesker eller dyr

  • Imødegå risiko for luftfartssikkerheden

  • Beskytte flora og fauna.

  • Hindre omfattende skader på afgrøder, husdyr, herunder vildtopdræt, skove, fiskeopdræt eller fiskeri- og andre vandområder.


OBS
Nogle klubber har oplevet at få afslag, når de ansøger på baggrund af et ønske om at forhindre alvorlig skade på ejendom, forvoldt af vildt. Årsagen til afslaget er, at denne bestemmelse ikke kan bruges i forbindelse med regulering af fugle.

 

Regulering af råger - kort fortalt

  • Regulering må kun foretages af personer over 18 år. 16-18-årige med gyldigt jagttegn må dog deltage i følgeskab med myndige jægere, ligeledes med gyldigt jagttegn

  • Rågeunger kan reguleres med luftvåben og salonriffel eller haglgevær

  • Skydningen skal gennemføres under strenge sikkerhedshensyn

  • Afskydningen skal tage hensyn til ungernes behov for forældrekontakt

  • Der bør anvendes egnet, apporterende hund ved reguleringen

  • Nedlagte fugle skal bruges.

 

Det er vigtigt at holde sig for øje, at det er ejer, bruger, udøvers eget ansvar, at gældende regler overholdes. Derfor anbefaler Dansk Golf Union, at man som golfklub bruger en erfaren jæger til opgaven med at regulere råger. Danmarks Jægerforbund ligger inde med stor viden på området. Så tag gerne fat i en kontaktperson for regulering i Danmarks Jægerforbunds jægerråd i din kommune. Find en kontaktperson her: kortlink.dk/2apxk.

Dansk Golf Union ligger inde med erfaringer fra golfklubber så kontakt også gerne Baneområdet for inspiration.

 

Vi takker Danmarks Jægerforbund, som har bistået med information

Vil du vide mere om råger - så klik her

Hvad er regulering?

Regulering er skydning eller fældefangst af skadevoldende vildt efter reglerne i Bekendtgørelse om vildtskader (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1006).

Nedlæggelse af vildt uden for jagttiden kan i særlige situationer være tilladt, når det sker fx for at beskytte andre dyrearter eller afgrøder. Denne aktivitet kaldes regulering. 

Der kan i nogle situationer være behov for at nedlægge vildt uden for jagttiden. Det gælder fx. situationer, hvor vildt gør skade på afgrøder, på andre dyr eller skader menneskers helbred. Der kan også være behov for at bruge andre metoder og midler til regulering end dem, der bruges til jagt. Måske kan der også være brug for at nedlægge vildt uden for de tider på døgnet, hvor der må jages. 

En række betingelser skal være opfyldt, før man kan gå i gang med regulering. Derfor skal man altid orientere sig om lovgivningen, inden man begynder at regulere.

 

Regulering af råger

Med regulering af råger menes først og fremmest den beskydning af årets tillæg (det vil sige rågeunger), som foregår i ynglekolonierne i maj og juni. Under visse omstændigheder er der ganske vist også mulighed for at regulerer voksne råger. Men den regulering, der primært foretages for at forebygge skader på markafgrøder, er langt mindre omfattende end regulering af ungfuglene. 

Råger yngler i kolonier med op til flere hundrede reder, som er placeret tæt sammen i højde træer. Det er her, reguleringen af råger finder sted, når de unge fugle i forbindelse med de første flyveøvelser forlader rederne og sidder på grenene. 

Reguleringen foregår ved at jægeren forsigtigt lister rundt mellem redetræerne. Eller han/hun står og spejder efter rågeunger, der sidder sådan, at der kan afgives skud til dem. Er der tale om særligt høje træer, kan en håndkikkert være en hjælp ved afsøgning af trætoppene. 

 

Tag hensyn til ungerne

Så snart det første skud er affyret, vil de voksne råger forlade kolonien. En del af dem vil højlydt larmende stige til vejrs over kolonien, andre trækker blot væk. I den tid, reguleringen foregår, vil de voksne fugle således ikke kunne bringe føde og vand til ungfuglene.

Derfor bør reguleringen i den enkelte koloni gennemføres hurtigt og effektivt, så forældrefuglene kan komme tilbage til rederne. I kolonier, hvor flere personer har adgang til at regulere, skal der foregå en tidsmæssig koordinering af indsatsen.

 

Våben til rågeregulering

Salonriflen er det traditionelle og mest udbredte våben til regulering af rågeunger. For at holde støjniveauet på et minimum og begrænse kødskader på fuglene, er subsonisk ammunition det bedste valg. Det vil sige .22 lr. eller evt. .22 short.

Det er imidlertid også tilladt at anvende visse kraftige luftgeværer, som er mere støjsvage i forhold til salonrifler og sikkerhedsafstanden for skuddet er mindre. Det er især en stor fordel i rågekolonier, som ligger i bebyggede område. 

De vekslende skygger under redetræerne gør anvendelsen af faste sigtemidler (kærv og korn) særdeles vanskeligt, og brug af sigtekikkert må derfor anbefales. Brug af haglgevær er tilladt, men meget sjældent benyttet.

 

Sikkerhed og god skydning

Inden der afgives skud til en rågeunge, skal man sikre sig, at der er en passende afstand til nærmeste rede. Det er for at undgå, at en eventuelt anskudt rågeunge får mulighed for at søge ind i reden igen, hvor man ikke har mulighed for at aflive den.

Ved skydningen bør man så vidt muligt anvende fast anlæg for at sætte sikre og dræbende skud. Man kan bruge en træstamme som støtte eller evt. medbringe en skydestok. Af hensyn til sikkerheden (kuglenedfald) bør skuddene afgives så nær lodret som muligt. Skudvinklen bør ikke være under 60 grader.

I maj og juni, når bevoksningen er tæt, kan de nedlagte rågeunger være vanskelige at finde. Derfor bør man medbringe en jagthund, der kan apportere fuglene. Bruges der haglgevær, er det et lovkrav at medbringe en egnet apporterende hund.

 

Tidlig start en fordel 

Hvis reguleringen har til formål at mindske eller i det mindste fastholde antallet af ynglepar i kolonien, skal der typisk nedlægges 2-3 rågeunger for hver rede. Optællingen af reder skal ske, når de voksne fugle lægger sig på reden i sidste halvdel af marts. Antallet ændrer sig nemlig en del i løbet af foråret. 

Tidspunktet for, hvornår ungerne forlader rederne i rågekolonien, kan variere fra år til år. Som reguleringsjæger må man derfor følge udviklingen dag for dag, så man er klar, når de første rågeunger er der. Det er nemlig en klar fordel at påbegynde reguleringen så tidligt som muligt. I takt med at redetræerne springer ud, bliver det stadigt vanskeligere at få øje på rågeungerne i trætoppene, og det kan gøre det svært at nå op på de ønskede afskydningstal. 

Rågeunger er i øvrigt en værdsat vildtart i køkkenet.

Indberet regulering

Du skal indberette, hvor meget vildt du har reguleret. Husk at den/de der har udført reguleringen også skal indberette det personligt nedlagte som vildtudbytte. Indberetningen foregår online på virk.dk. Du vil blive bedt om at logge ind med NemID, inden du kan indberette.
 

Indberet regulering af skadevoldende vildt på Virk.dk

 

Indberetning efter tilladelse:

  • Indberetningen skal ske senest fire uger efter, at den tilladte reguleringsperiode er udløbet.

  • Både ejer, og den der evt. har gennemført reguleringen, kan indberette.

  • Indberetningen sker med journalnummer og adgangskode fra tilladelsen.

  • Det samlede resultat af reguleringen skal dog indberettes på én gang.

  • Der skal også indberettes, selv om der ikke er reguleret noget. 

Ansøg om tilladelse til regulering

Ansøgningen foregår online på virk.dk. Du vil blive bedt om at logge ind med nemID, inden du kan ansøge.

 

Ansøg om tilladelse til regulering af skadevoldende vildt på Virk.dk

 

Når din ansøgning er modtaget, får du en bekræftelse på mail.

Hvis betingelserne for at få en tilladelse er opfyldt, får du en tilladelse pr. mail.

De konkrete betingelser for reguleringen fremgår af tilladelsen.

Det er kun ejer/bruger (forpagter) af en ejendom, der kan ansøge om regulering. Hvis andre ansøger på vegne af en ejer/bruger, skal ansøgningen udskrives, når den er udfyldt og herefter skal ejer/bruger underskrive den. Underskrevet ansøgning indsendes per post eller via mail til den lokale vildtkonsulent. Underskriften skal være fremme senest 10 dage efter ansøgningen er udfyldt - ellers vil ansøgningen blive afvist.