Turneringsplanlægning og evt. ændring af spilletidspunkt

Spilleplan over indledende puljekampe og mellemrundekampe udsendes til klubberne samt offentliggøres på DGU’s hjemmeside slut marts/ start april. Samtidig offentliggøres holdlederoversigt med telefonnumre og e-mailadresser.

Kampene afvikles så vidt muligt på den af DGU udarbejdede spilleplans angivne datoer. Hvis intet andet er aftalt og accepteret af begge hold, spilles der på den i spilleplanen anførte dato og klokkeslæt.

Såfremt spilledatoen ønskes ændret, er det klubben, der ønsker ændringen, der er ansvarlig for at kontakte modparten og aftale et nyt tidspunkt og rettidigt indrapportere det nye aftalte spilletidspunkt. Hvis ændring af spilledato aftales og accepteres af begge parter, skal ændringen meddeles skriftligt til turneringsledelsen via den offentliggjorte spilleplan på www.danskgolfunion.dk. I de enkelte puljer er selve datoen og spilletidspunkt for hver kamp/match et link, hvorfra man kan anmode DGU´s sekretariat om flytning af kampen.

Anmodning om flytning af kampen bør ske senest en uge før den i spilleplanen fastlagte kampdato. Aftale om flytning af kampen til en anden uge, skal foregå med respekt for den af hjemmeklubben indmeldte ugedag. Kan enighed om ændring ikke opnås mellem parterne og indrapporteres inden den i spilleplanen fastlagte dato, spilles på den dato og det klokkeslæt, som fremgår af spilleplanen.

Hvis en ændring ikke kan arrangeres og aftales og det hold, som ønsker ændringen eventuelt ikke møder op til en fastlagt kamp, taber holdet kampen med maksimale cifre. HUSK, at resultatet stadig skal indberettes elektronisk.

I tilfælde af uenighed om, hvorvidt der er aftalt en ny spilledato, vil turneringsledelsen basere sin afgørelse på fremlagt skriftlig dokumentation for, om en aftale om en ny foreslået spilledato er indgået eller modsagt. I mangel af sådan skriftlig dokumentation, vil det hold, som oprindeligt ønskede en ændring tabe kampen med maksimale cifre. Det anbefales derfor, at ønsker om og forslag til og indgåelse af aftale om ændring af spilledato meddeles og bekræftes skriftligt ved e-mail eller lign.

Last modified: Nov 03, 2023