Værtsklubben er ansvarlig for følgende:

 • tage stilling til klubbens respektive holds teesteder i Danmarksturneringen. Herefter give DGU besked om evt. ændringer i forhold til sidste sæson, inden den deadline der bliver udmeldt via Klubnyt og mail. Læs mere under Punkt 3. Tee steder
 • indsendelse/eller evt. opdatering af klubinformation (tidligere orienteringsmailen) til DGU, som formidler den videre til klubbens gæstende hold via DGU’s hjemmeside. Informationen skal være DGU i hænde senest 3 uger før den første spilleweekend.
 • at banen er lukket 45 min. før og 30 min. efter starterne både formiddag og eftermiddag
 • udlejning af persontransporterende køretøjer til den/de besøgende holdkaptajner, som måtte ønske det. Såfremt der ikke er køretøjer til ALLE holdkaptajner, skal fordelingen ske under hensyntagen til største behov, dvs. hold der spiller 36 huller bør gå forud for hold der spiller 18 huller, og værtsklubbens holdkaptajn må ikke stilles bedre eller mere gunstigt end de besøgende holdkaptajner.
 • at der senest 45 min. før første start er adgang til at leje og slå træningsbolde før såvel 1. som 2. runde. Såfremt driving range ikke er officielt åben, skal matchbaneklubben sørge for, at der kan stilles mindst 30 bolde til rådighed for hver deltagende spiller. Der kan beregnes det normale vederlag for brug af rangebolde.
 • at der er en lokal repræsentant/turneringsleder til stede, der er ansvarlig for det praktiske arrangement, herunder at starterne sker korrekt og til tiden

Klubben kan ikke udpege komitémedlemmer eller regel-officials.

Klubinformationen, som bliver gjort tilgængelig for alle klubbens gæstende hold på DGU’s hjemmeside skal omfatte følgende punkter:

 • åbningstider for klubhus, proshop og træningsbane
 • telefonnummer til restaurant for bestilling af morgenmad
 • advisering om mulighederne for at købe frokost
 • advisering om mulighederne for at købe bolde, tees o. lign.
 • evt. overnatningsmuligheder

Lokal repræsentant / turneringsleder

Ved afvikling af runder i DGU’s holdturnering skal værtsklubben udpege en lokal repræsentant (dette gælder for de indledende 6 spillerunder). Til finale- og oprykningsspil kommer der en turneringsleder samt dommere fra DGU’s turneringslederkorps.

Den af klubben udpegede repræsentant og (en af) klubbens holdkaptajn(er) må ikke være én og samme person. Samme begrænsning gælder for spillerne. Overtrædelse af denne bestemmelse kan medføre én eller flere spilledages karantæne fra kaptajnsrollen og / eller spillerrollen.

Den lokale repræsentant skal være til stede i klubben på spilledagen senest 45 min. før første start og frem til at alle holdkampe er afsluttet og det sidste kampresultat er underskrevet af begge holdkaptajner. Det er muligt at udskifte den lokale repræsentant i løbet af dagen, så længe holdkaptajnerne for de gæstende hold det vedrører får besked om en evt. udskiftning før kampstart.

Repræsentanten er ansvarlig for følgende i henhold til Procedurer for Komitéen (se evt. angivne sektioner):

Den lokale repræsentant skal endvidere sørge for:

 • at holdkaptajnerne afleverer holdopstilling senest 15 minutter før første start
 • at udlevere flagplacering, hvis den forefindes samt lokalregler før første start
 • at sammensætte de to modstanderes holdopstillinger i et fælles dokument med navne, medlemsnumre og handicap, så snart disse er modtaget fra holdkaptajnerne. Holdopstillingerne offentliggøres snarest derefter, så spillerne kan være klar til første start. Holdopstillingen skal hemmeligholdes indtil offentliggørelsen.
 • at indberette resultater samt spillernavne på www.danskgolfunion.dk – tast selv. Dette skal ske umiddelbart efter kampens afslutning.
 • at udlevere kopi af det endelige resultatkort til begge holdkaptajner.
 • at få resultatkortene underskrevet af dagens holdkaptajner.
 • at udlevere kopier af de udfyldte og underskrevne resultatkort til holdkaptajnerne, alternativt tillade at der scannes/tages billede med smartphone.
 • at gemme kopi af underskrevet holdkort indtil 1. oktober. Dette fremsendes kun til DGU, såfremt det rekvireres.

Den lokale repræsentant kan ikke:

 • ændre i turneringsbetingelserne eller tilsidesætte en Golfregel.
 • ændre starttider (udsættelse eller afbrydelse iht. Regel 5.7 er dog undtaget) eller grupper. Første starttid for eftermiddagens runder (singles) i divisioner, der afvikler kampe over et 2×18 hullers format, er kl. 13.00. Det er dog op til den lokale turneringsleder at ændre dette tidspunkt, når tidsforbrug for formiddagens matcher er kendt. Som udgangspunkt kan den første single ikke starte tidligere end 30 min. efter at sidste foursome er afsluttet uden begge holdkaptajners accept.
 • afgøre tvister og/eller protester om golfregler, lokalregler, turneringsbetingelser, etiketteovertrædelser eller lign. uden udtrykkelig aftale med Komitéen / DGU’s bagvagt. Bagvagten træffes på turneringsdage på tlf. 4326 2701
 • give dispensation til at køre i buggy

Sanktioner

Opfylder hjemmebaneklubben ikke sine forpligtelser anført under ovenstående “Hjemmeklubben” og “Lokal repræsentant” og lever op til det anførte ansvar, vil hjemmebaneholdet ved mindre overtrædelser kunne pålægges en påtale eller en disciplinærstraf. Ved grovere overtrædelser kan hjemmebaneklubben blive pålignet en matchstraf og i yderste konsekvens tabe hjemmebanekampene med maksimale cifre.

Revision: 2
Last modified: Dec 15, 2023